TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A ICH APLIKAČNÁ PRAX, VZORY. ZVÝŠENIE SADZBY STRAVNÉHO OD 01.06.2018

Dátum konania: 23. október 2018 (utorok)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborník v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 40,- €
VS: 2310

Program seminára:

 1. Stravné na pracovné cesty na Slovensku 2018
  • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
  • Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
 2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty
 3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
  • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
  • posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
  • evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
  • neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa
 1. Pravidelné pracovisko zamestnanca.(vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
  • povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca
 1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, …
 2. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady…..(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby….)
 3. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady …. posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste.
 4. Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR  o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách
 1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.
  • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť  a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
  • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty.  Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára
 1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
  • § 5 stravné TPC, príklady
  • § 5 stravné TPC, krátenie
  • § 13 stravné ZPC, príklady
  • § 13 stravné ZPC, krátenie
  • paušalizácia cestných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie…..
  • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
  • vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
 1. Vzory v elektronickej podobe:
  • Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN,  Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska..

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: