ŠKOLENIE: POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ – ICH PRÁVNA ÚPRAVA A NIEKTORÉ AKTUALITY V ROKU 2022

Miesto konania: Obchodná akadémia D.Kubín – aula na 1. poschodí, ul. Radlinského 1725/55,

Cieľom seminára je informovať účastníkov o problematike pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti z právneho, organizačného i katastrálneho hľadiska ako aj z pohľadu novej situácie v národných parkoch.

Cieľová skupina:
pozemkové spoločenstvá, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Lektor: Mgr. Martin Illáš – pracovník odboru legislatívy MPaRV SR, špecialista v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe v súvislosti s pozemkovými spoločenstvami

Dátum konania: 4. august 2022

Cena: 65 €/1 účastník (pri tomto školení si môžete uplatniť množstevnú zľavu)
IBAN:  SK66 7500 0000 0040 1836 8485

VS: 0408

 

Program:

Prihlášku je možné zaslať do 29.07.2022 prostredníctvom webovej stránky:  www.seminare-orava.sk

Pozn.: Účastníkom seminára v prípade záujmu môžeme sprostredkovať právnu pomoc pri úpravách zmlúv, stanov, interných predpisov a iných dôležitých dokumentov.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:15 - 9:15 prezentácia - 9:15 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár