O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH TROCHU INAK

!!!! POZOR ZMENA MIESTA KONANIA!!!! – Združená prevádzková budova J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne na 4. poschodí v zasadačke. (Oproti Obchodnej akadémii cez križovatku, okachličkovaná 5 poschodvá žltá budova – bývalý „Národný front“)

Ponúkame Vám novú, zaujímavú formu spracovania programu s témou cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Lektorka originálne spracovala program seminára, ktorý účastníkom vzdelávacej aktivity priblíži praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona, upozorní na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona.

Poukazuje na možnosti úpravy nárokov zamestnancov alebo iných osôb v dohodách, zmluvách a na povinnosti zamestnávateľa, pripomína základné zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení pri ich poskytovaní. Ponúka Vám podrobné riešenie  celej problematiky cestovných náhrad a súvisiacich problémov (účtovníctvo, kontrola, zdaňovanie, odvody, zahraničné vysielanie do EÚ, výdavky nesúvisiace s PC a ich vyúčtovanie, nárokované aj nenárokované náhrady, uznávanie nepreukázaných výdavkov, svojvoľné zmeny zamestnanca v podmienkach pracovnej cesty, prerušenie PC zo súkromných dôvodov, atď.)

Seminár je spojený s konzultačným fórom, a preto je aj časovo náročnejší.

Dátum konania: 26. jún 2019 (streda)
Lektor: Ing. Miluška Horváthová, dlhoročná špecialistka a lektorka v oblasti cestovných náhrad, autorka mnohých publikácií
Cena: 45,- €
VS: 2105

Program seminára:

 1. Základné ustanovenia zákona
 1. Vymedzenie pojmov
 1. Podmienky pracovnej cesty
 1. Poskytovanie stravného pri pracovných cestách
 1. Poskytovanie a vyúčtovanie preddavkov na pracovné cesty
 1. Poskytovanie cestovných náhrad, výdavkov a iných plnení paušálom
 1. Cestovné náhrady
 1. Poskytovanie náhrad, výdavkov, plnení pri výkone práce v zahraničí
 2. Poskytovanie cestovných náhrad pri PC vykonaných motorovým vozidlom zamestnanca
 3. Účtovné doklady pri vyúčtovaní spotreby PHL
 1. Fakultatívne náhrady poskytované zamestnávateľom
 2. Zahraničné pracovné cesty vykonávané na základe dohôd o vzájomnej výmene zamestnancov
 3. Náhrady poskytované zamestnancom pri výkone práce v zahraničí
 1. Priebežná diskusia o problémoch vznikajúcich v praxi pri poskytovaní a likvidácii náhrad výdavkov v zmysle tohto zákona
 2. Zmeny v poskytovaní cestovných náhrad

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár