AKO SA ZMENIA PRAVIDLÁ PRI „ZÁKAZKE S NÍZKOU HODOTOU“ OD 01.01.2019

Cieľom navrhovanej úpravy zákona od 01.01.2019  je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je ustanovovať podrobný postup ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou  sa v snahe o dosiahnutie hospodárnosti vyberie a aké priority si pritom nastaví. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii zachytávať všetky „podstatné“ úkony a následne ich uchovať po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.

Dátum konania: 14. november 2018 (streda)
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková – uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania
Cena: 48,- €
VS: 1411

Program seminára:

 1. Nové výnimky vo verejnom obstarávaní, kedy nie je povinnosť uplatňovať zákon
 2. Zmeny vo finančných limitoch pri zákazke s nízkou hodnotou,
 3. Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely,
 4. Čo zverejňovať po novom v profile verejného obstarávateľa,
 5. Príde k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa podľa §10 zákona o verejnom obstarávaní ( princípy verejného obstarávania),
 6. Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá,
 7. Nastanú nové pravidlá za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom pri zákazke s nízkou hodnotou,
 8. Dodatky vo verejnom obstarávaní podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní,
 9. Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce ani intelektuálne služby,
 10. Nové pravidlá pre obstarávanie potravín,
 11. Elektronizácia procesov verejného obstarávania
 12. Diskusia

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár