ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2018

Dátum konania: 15. Január 2019 (utorok)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborník v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena:  39,- €
VS: 1501

Program seminára:

 1. Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 01.01. 2018. Základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke za rok 2018. Prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich za zostavenie účtovnej závierky. Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve?
 2. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť účtovnej jednoty vyplývajúca zo zákona o účtovníctve. Kedy sa zostavuje účtovná závierka, lehota na podanie účtovnej závierky a lehota na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve
 3. Overenie si správnosti zatriedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií – mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovné jednotky ( rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej veľkostnej skupiny.
 4. Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch
 5. Účtovná závierka v PÚ
  • účtovný denník a hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
  • symboly a skratky používané v účtovníctve firmy, účtovný rozvrh,
  • stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke
  • prípravné práce pri účtovnej závierke
  • inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely
  • výsledok hospodárenia, daň z príjmov a daňová licencia
  • časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky
  • splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období
  • kapitálové fondy firmy,  spoločnosť v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok….
 1. Účtovné operácie len pri účtovnej závierke
  • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka
  • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene
  • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie
 1. Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky
 2. Overovanie účtovnej závierky audítorom a vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok, zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár