SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019/2020, E-KASA V PRAXI

Dátum konania: 28. november 2019 (štvrtok)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborník v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 41,- €
VS: 2811

Program seminára:

Hotovostný a bezhotovostný platobný styk

E-Kasa klient, on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica v praxi

Zákon o obmedzení hotovostných platieb

Zákon o finančnej kontrole (základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.); Zákon o slobodnom prístupe k informáciám; Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne

Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy

Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, smernica na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti

Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár