SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2018

Dátum konania: 26. november 2018 (pondelok)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborník v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 39,- €
VS: 2611

Program seminára:

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2018
  • systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
  • ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť    zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky,  správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
  • zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
  • kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov
 1. Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
 2. Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.).  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
 3. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
  • zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
  • označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ  PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
  • prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
  • poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
  • systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
  • evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
  • výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne
 1. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
 2. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: