Seminár: „POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ V ROKU 2023“ (18.5.2023)

Lektor:  Mgr. Martin Illáš – pracovník odboru legislatívy MPaRV SR, špecialista v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe v súvislosti s pozemkovými spoločenstvami

Cieľom seminára je informovať účastníkov o problematike pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti z právneho, organizačného i katastrálneho hľadiska ako aj z pohľadu novej situácie v národných parkoch.

Cieľová skupina:
pozemkové spoločenstvá, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Dátum konania:  18. mája 2023 (štvrtok) od 8.15 – 9.15 hod prezentácia, začiatok seminára od 9.15 hod

Miesto konania: v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55

Cena:  70 €/1 účastník  (pri tomto školení si môžete uplatniť množstevnú zľavu,  ak z rovnakej spoločnosti sa zúčastňujú seminára viacerí účastníci. Prvý účastník platí plnú cenu, každý ďalší má zľavu 3,- Eur.)

IBAN:  SK66 7500 0000 0040 1836 8485   VS: 1805

 

Program:

 1. Pozemkové spoločenstvo, spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť)
 2. Spoločná nehnuteľnosť – jej podstata, vzťah k stavbám, zápis „spoločnej nehnuteľnosti“ do katastra nehnuteľností, rôzne chybné zápisy
 3. Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti (vrátane novely účinnej od roku 2022)
 4. Prevádzanie oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti
 5. Podiel spoločnej nehnuteľnosti – jeho prevod, prechod, drobenie, predkupné právo (vrátane nového pohľadu na relatívnu neplatnosť od roku 2021)
 6. Pozemkové spoločenstvo pri nadobúdaní podielu
 7. Nájomná zmluva k spoločnej nehnuteľnosti
 8. Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť – jej podstata a formy
 9. Slovenský pozemkový fond a ďalší správcovia – ich postavenie v spoločenstve, nájomné zmluvy (vrátane osobitostí v národných parkoch od roku 2022)
 10. Pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba
 11. Zmluva o spoločenstve – jej prílohy, čo možno a čo nemožno v zmluve dohodnúť
 12. Volené orgány spoločenstva – ich zloženie, volebné a funkčné obdobie
 13. Valné zhromaždenie – formy zasadnutia, spôsoby hlasovania (vrátane skúseností z rokov 2021 a 2022)
 14. Zrušenie a zánik spoločenstva – vplyv na spoločnú nehnuteľnosť a nakladanie s ňou
 15. Register pozemkových spoločenstiev – správne konanie, oznámenia (vrátane nových registrovaných údajov od roku 2022)
 16. Pozemkové spoločenstvá z pohľadu plánov na zriadenie registra užívacích vzťahov a plánov na definitívne vyriešenie vlastníctva nezistených vlastníkov.

 

Uzávierka prihlášok:  12.05.2023 prostredníctvom webovej stránky:  www.seminare-orava.sk

Pozn.: Účastníkom seminára v prípade záujmu môžeme sprostredkovať právnu pomoc pri úpravách zmlúv, stanov, interných predpisov a iných dôležitých dokumentov.

 

Organizačné pokyny :

Časový harmonogram seminára:             8:15 – 9:15 hod prezentácia;  9:15 – 14:00 hod seminár

Miesto konania seminára:  v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej resp. listinnej podobe a občerstvenie počas seminára.

Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet IBAN: SK66 7500 0000 0040 1836 8485  do termínu uzávierky prihlášok. Platiteľom, na základe požiadavky (najneskôr deň pred termínom seminára), bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.

Storno podmienky

Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: