Seminár k legislatívnym zmenám ZÁKONA Č. 330/1991 Zb. O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH, USPORIADANÍ POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA, POZEMKOVÝCH ÚRADOCH, POZEMKOVOM FONDE A O POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTVÁCH

Dátum konania: 2020
Lektori: Odborní pracovníci MPRVSR

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: