REKREÁCIA A REGENERÁCIA ZAMESTNANCOV PO NOVOM (ZMENY V PRACOVNOPRÁVNYCH PREDPISOCH ÚČINNÉ OD 1.1.2019)

Novelou Zákonníka práce sa doplnila siedma časť Zákonníka práce „Sociálna politika zamestnávateľa“ o nové ustanovenie „§152a – Rekreácia zamestnancov“, ktorá upravuje najmä poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov od 1.1.2019.

Zamestnávateľom, ktorým z tejto legislatívnej zmeny vyplynú zvýšené výdavky, by vedieť:

Seminár je určený pre všetky druhy účtovných jednotiek – štátnu a verejnú správu a podnikateľské subjekty

Dátum konania: 14. máj 2019 (utorok)
Lektor: Ing. Miluška Horváthová, dlhoročná špecialistka a lektorka v danej oblasti
Cena: 41,- €
VS: 1405

Program seminára:

I. Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch od 1.1.2019

I.1   Zákonník práce po zmene  zákonom č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.91/2010 Z. z. o podpore   cestovného ruchu v z. n. p.

I.2 Príspevky  na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania

I.3 Zdaňovanie  príspevkov na rekreáciu

I.4 Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie ( ZP, SP)

II. Príspevky zo SF na obstaranie servisných poukážok, tovarov, služieb dodávaných registrovaným sociálnym podnikom ( novela zákona o sociálnom fonde z. č. 112 /2018 Z. z. od 1.1.2019)

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: