REKREÁCIA A REGENERÁCIA ZAMESTNANCOV PO NOVOM (ZMENY V PRACOVNOPRÁVNYCH PREDPISOCH ÚČINNÉ OD 1.1.2019)

Novelou Zákonníka práce sa doplnila siedma časť Zákonníka práce „Sociálna politika zamestnávateľa“ o nové ustanovenie „§152a – Rekreácia zamestnancov“, ktorá upravuje najmä poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov od 1.1.2019.

Zamestnávateľom, ktorým z tejto legislatívnej zmeny vyplynú zvýšené výdavky, by vedieť:

Seminár je určený pre všetky druhy účtovných jednotiek – štátnu a verejnú správu a podnikateľské subjekty

Dátum konania: 14. máj 2019 (utorok)
Lektor: Ing. Miluška Horváthová, dlhoročná špecialistka a lektorka v danej oblasti
Cena: 41,- €
VS: 1405

Program seminára:

I. Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch od 1.1.2019

I.1   Zákonník práce po zmene  zákonom č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.91/2010 Z. z. o podpore   cestovného ruchu v z. n. p.

I.2 Príspevky  na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania

I.3 Zdaňovanie  príspevkov na rekreáciu

I.4 Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie ( ZP, SP)

II. Príspevky zo SF na obstaranie servisných poukážok, tovarov, služieb dodávaných registrovaným sociálnym podnikom ( novela zákona o sociálnom fonde z. č. 112 /2018 Z. z. od 1.1.2019)


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár