PRÍPRAVA NA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2018

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2018 zdaniteľný príjem vyšší ako 1901,67 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Zz., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

Dátum konania: 11. december 2018 (utorok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová – daňový poradca, člen SKDP
Cena: 40,- €
VS: 1112

Program seminára: 

1/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2018 realizovaná zákonom č.344/2017 Z.z.

2/ nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2018 a podmienky ich uplatnenia

3/ daňové a nedaňové výdavky

4/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

5/ 13.plat (dovolenkový) a 14.plat (vianočný)  –  spôsob zdanenia

6/informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2019

7/ Diskusia– odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár