POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ PO NOVELE ZÁKONA Z ROKU 2018

Dňom 1. júla 2018 nadobudla  účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ktorá priniesla niekoľko zmien. Tieto zmeny si vyžadovali, resp. stále vyžadujú aktívny prístup pozemkových spoločenstiev ako aj zásahy do zmlúv o pozemkových spoločenstvách, prípadne aj do iných interných predpisov, najmä stanov a rôznych dokumentov (napríklad rokovacích poriadkov, volebných poriadkov, hlasovacích poriadkov atď.).

Vzhľadom k tomu, že spomínané zmeny v zmluvách a iných interných predpisoch sú spoločenstvá povinné vykonať najneskôr do 30. júna 2019 (§ 32a ods. 2 zákona) ponúkame tento jednodňový seminár a veríme, že Vám bude nápomocný  v danej problematike vedieť sa  zorientovať.

Cieľová skupina:
pozemkové spoločenstvá, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Pozn.: Účastníkom seminára v prípade záujmu môžeme sprostredkovať právnu pomoc pri úpravách zmlúv, stanov, interných predpisov a iných dôležitých dokumentov.

Dátum konania: 6. Marec 2019 (streda)
Lektor: Mgr. Martin Illáš – pracovník odboru legislatívy MPaRV SR, špecialista v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe v súvislosti s pozemkovými spoločenstvami
Cena59,- €
VS: 0603

Program seminára: 

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: