POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2018 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2019

Dátum konania: 10. január 2019 (štvrtok)
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Cena: 1. cena 54,-€ (platí len pri prihlásení sa a úhrade do 31.12.2018)
2. cena 60,- €
VS: 2204

Program seminára:

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
  • zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019
  • trináste a štrnáste platy v roku 2019
  • nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
  • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
  • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2019
  • zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
  • zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
  • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
  • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
  • venovanie 2% (3%) za rok 2018,
  • novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
  • ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou
 3. Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.

Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku

Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu.
1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.