POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2018 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2019

Dátum konania: 10. január 2019 (štvrtok)
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Cena: 1. cena 54,-€ (platí len pri prihlásení sa a úhrade do 31.12.2018)
2. cena 60,- €
VS: 2204

Program seminára:

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
  • zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019
  • trináste a štrnáste platy v roku 2019
  • nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
  • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
  • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2019
  • zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
  • zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
  • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
  • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
  • venovanie 2% (3%) za rok 2018,
  • novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
  • ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou
 3. Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. Poschodí.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár