GDPR – NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 25. mája nadobudla účinnosť nová právna úprava ochrany osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „General Data Protection Regulation – GDPR“.

Na našom školení sa dozviete to najpodstatnejšie z danej problematiky v teoretickej rovine, a zároveň sa dozviete aj praktické tipy, ako si poradiť s implementáciou GDPR vo vašej firme.

V tomto prípade je toto školenie vhodné pre vás alebo vašich zamestnancov.

Dátum konania: 29. jún 2018
Lektor: Mgr. Daniela Košťálová – právna poradkyňa v oblasti ochrany osobných údajov a  obchodného práva
Cena: 42,- €
VS: 2906

Program seminára:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.

Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku

Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu.
1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.