NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO „GDPR“, PRAKTICKÉ TIPY, PRVÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY

Dňa 25. mája nadobudla účinnosť nová právna úprava ochrany osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „General Data Protection Regulation – GDPR“.

Na našom školení sa dozviete to najpodstatnejšie z danej problematiky v teoretickej rovine, a zároveň sa dozviete aj praktické tipy, ako si poradiť s implementáciou GDPR vo vašej firme. Časť školenia bude tiež venovaná praktickým problémom, s ktorými sa firmy stretávajú pár mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Máte vo vašej firme určenú zodpovednú osobu? Táto by mala spĺňať určité odborné predpoklady, nadobudnuté napríklad aj formou školení. Ste firma, ktorá sa nechce spoliehať iba na externé poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, ale chcete sa sami efektívne v problematike zorientovať? Chcete vedieť aké máte ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ povinnosti? Máte vo firme zamestnancov, ktorí pri výkone práce spracúvajú v mene vašej firmy osobné údaje a chcete ich zaškoliť? V tomto prípade je toto školenie vhodné pre vás alebo vašich zamestnancov.

Dátum konania: 16. október 2018 (utorok)
Lektor: Mgr. Daniela Košťálová, právna poradkyňa v oblasti ochrany osobných údajov a obchodného práva
Cena: 41,- €
VS: 1610

Program seminára:

  1. Základné informácie : pramene práva, pojmy a „hlavné postavy“ GDPR
  2. Účel spracúvania OÚ / Právny základ spracúvania OÚ
  3. Vysvetlenie vzájomných vzťahov, práv a povinností prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dotknutej osoby (napr. povinnosť informovania dotknutej osoby, práva dotknutej osoby a pod.)
  4. Akú dokumentáciu bude potrebné pripraviť podľa GDPR? Ako majú vyzerať záznamy o spracovateľských činnostiach? Musíme určiť zodpovednú osobu? Vzťahuje sa na našu firmu povinnosť vypracovať posúdenie vplyvu na ochranu OÚ?
  5. Praktické tipy, prvé aplikačné problémy / Diskusia

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár