MZDOVÁ UČTÁREŇ V KONČIACOM OBDOBÍ PANDÉMIE

Miesto konania: Obchodná akadémia D.Kubín – aula na 1. poschodí, ul. Radlinského 1725/55,

Z PONÚKANÝCH KNIŽIEK NA SEMINÁRI  SI KAŽDÝ  ÚČASTNÍK MÔŽE VYBRAŤ JEDNU KNIŽKU ZDARMA

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.

Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za rok 2019, ako ďalej s dohodami a to najmä študentami, ako je to s čerpaním dovoleniek, ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času, aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov, prípadne máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva, pripravili sme pre vás praktické školenie.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – špecialista a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky
Dátum konania: 23. júna 2020
Cena 1:     55 €  (pri prihlásení a úhrade do 15.06.2020)
Cena 2:     65 €
VS: 2306

Program:

1. Rekapitulácia legislatívnych zmien

2. Aktuálny stav projektu „Prvá pomoc“

3. Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky

4. Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

Účastníci seminára si môžu zakúpiť aktuálne publikácie J. Mihála za zvýhodnené ceny

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v Obchodnej akadémii D.Kubín - aula na 1. poschodí, ul. Radlinského 1725/55
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár