LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1. 1. 2020 – POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019

Dátum konania: 4. február 2020
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Cena 1: 58 € (platí pri prihlásení sa a úhrade do 17.01.2020)
Cena 2: 68 €
VS: 0402

Program:

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI PRE ROK 2020

 1. Pracovnoprávna legislatíva
  • nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb – zásadné zmeny
  • príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
  • základná výmera dovolenky – 5 týždňov pre rodičov, 8 týždňov pre vedcov
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
  • príplatky v roku 2020
  • minimálna mzda od roku 2021
  • trináste a štrnáste platy v roku 2020
  • cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov v roku 2020
  • zmena zákona o nelegálnej práci
 1. Daň z príjmov
  • nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020
  • daňový bonus v roku 2020
  • zníženie sadzby dane na 15% pre SZČO
  • mikrodaňovník
  • podiely na zisku
  • zjednodušenie pri brutácii nepeňažných príjmov
  • nové oslobodenia od dane
  • zjednodušenie zasielania dokladov
  • zmena pri „Vyhláseniach“
  • zmeny pri zaokrúhľovaní
 1. Sociálne a zdravotné poistenie
  • odvody zo zmlúv športových odborníkov
  • zvýšenie minimálnych dôchodkov
  • dôchodkový vek od roku 2020
  • zmena posudzovania výnimiek pri odvodoch pre dôchodcov (opravné výkazy)
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
  • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2020
  • zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
  • nové dvojstupňové rodičovské príspevky od roku 2020
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2020

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. Poschodí.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár