INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2018

Dátum konania: 23. november 2018 (piatok)
Lektor: Ing. Miluška Horváthová – dlhoročná špecialistka a lektorka v danej oblasti
Cena: 43,- €
VS: 2311

Program seminára:

  1. Legislatívna úprava inventarizácie
  1. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov
  1. Realizácia inventarizácie
  1. Usporiadanie inventarizačných rozdielov
  1. Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku- zásada opatrnosti
  1. Povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania
  1. diskusia

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár