HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Miesto konania: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. Poschodí

Dátum konania: 17. október 2018 (streda)
Lektori: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Cena: 35 €

VS:   1710

Program seminára:

  1. Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.
  3. Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania – Vyhláška č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane jej novely č.125/2017 Z.z.
  4. Povinnosti podnikateľov pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín podľa Zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu SR a ďalších právnych predpisov na úseku hygieny výroby a manipulácie s potravinami.
  5. Opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam – Vyhláška č.585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (§§19,20,21,22)
  6. Základné protiepidemické postupy a dekontaminácia- alimentárne ochorenia, sanitácia, dezinfekcie, dezinsekcia, deratizácia
  7. Náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
  8. 8. Zákon č.87/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.377/2004 Z.z.ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby: