HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Miesto konania: Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v D. Kubíne,  Námestie slobody 1 – Bysterec,

Lektori: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Dátum konania:
8. júla 2020 (7,15-8,00 hod prezentácia; 8,00-14,00 hod školenie)
Variabilný symbol: 0807

 Cena: 35 €

POZN:  Poplatok za školenie nezahŕňa, ani inak nesúvisí s poplatkom za overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia, ktorý žiadateľ hradí formou kolkov (vo výške 50,- EUR) odovzdaných na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Program: 


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 7:15 - 8:00 prezentácia - 8:00 - 14:00 školenie

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v Reštaurácii STAVBÁR, ul. M.R.Štefánika 1832/4 v D.Kubíne (oproti autobusovému nástupištu, blízko hlavnej železničnej stanice)
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.

Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku

Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu.
1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.