HYGIENICKÉ MINIMUM – Školenie a preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Miesto konania: Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v D. Kubíne,  Námestie slobody 1 – Bysterec,

Lektori: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Dátum konania:
8. júla 2020 (7,15-8,00 hod prezentácia; 8,00-14,00 hod školenie)
Variabilný symbol: 0807

 Cena: 35 €

POZN:  Poplatok za školenie nezahŕňa, ani inak nesúvisí s poplatkom za overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia, ktorý žiadateľ hradí formou kolkov (vo výške 50,- EUR) odovzdaných na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Program: 

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 7:15 - 8:00 prezentácia - 8:00 - 14:00 školenie

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Miesto konania Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. poschodí
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár