HYGIENICKÉ MINIMUM – PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) NA SKÚŠKY PRE ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ PRI VÝROBE, MANIPULÁCII A UVÁDZANÍ DO OBEHU POTRAVÍN A POKRMOV

!!! Vstup do priestorov len s prekrytými hornými dýchacími cestami použitím respirátora,  za dodržiavania 2m odstupov medzi osobami a dezinfekcie rúk. V priestoroch nebude poskytované občerstvenie ani strava !!!

Dátum konania: 23. júna 2021
7,15  –   8,00 hod prezentácia;
8,00  – 14,00 hod školenie;

Lektori: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Cena: 35 €
bank. prevodom na č. účtu:  4018368485/7500 (IBAN: SK 6675 0000 0000 4018 3684 85) resp. v hotovosti pri prezentácii priamo na školení

VS:   2306

Miesto konania: Reštaurácia STAVBÁR, ul. M.R.Štefánika 1832/4 v D.Kubíne (oproti autobusovému nástupištu, blízko hlavnej železničnej stanice)

Program seminára:

 1. Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.
 3. Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania – Vyhláška č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane jej novely č.125/2017 Z.z.
 4. Povinnosti podnikateľov pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín podľa Zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu SR a ďalších právnych predpisov na úseku hygieny výroby a manipulácie s potravinami.
 5. Opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam – Vyhláška č.585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (§§19,20,21,22)
 6. Základné protiepidemické postupy a dekontaminácia- alimentárne ochorenia, sanitácia, dezinfekcie, dezinsekcia, deratizácia
 7. Náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
 8. 8. Zákon č.87/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.377/2004 Z.z.ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 7:15 - 8:00 prezentácia - 8:00 - 14:00 školenie

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v Reštaurácii STAVBÁR, ul. M.R.Štefánika 1832/4 v D.Kubíne (oproti autobusovému nástupištu, blízko hlavnej železničnej stanice)
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.

Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku

Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu.
1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.