ŠKOLENIE: HYGIENICKÉ MINIMUM – PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) NA SKÚŠKY PRE ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ PRI VÝROBE, MANIPULÁCII A UVÁDZANÍ DO OBEHU POTRAVÍN A POKRMOV

Dátum konania: 15. júna 2022
7,15  –   8,00 hod prezentácia;
8,00  – 14,00 hod školenie;

Lektori: Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Cena: 35 €
bank. prevodom na č. účtu:  4018368485/7500 (IBAN: SK 6675 0000 0000 4018 3684 85) resp. v hotovosti pri prezentácii priamo na školení

VS:   1506

Miesto konania: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. poschodí

Program seminára:

 1. Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.
 3. Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania – Vyhláška č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane jej novely č.125/2017 Z.z.
 4. Povinnosti podnikateľov pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín podľa Zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu SR a ďalších právnych predpisov na úseku hygieny výroby a manipulácie s potravinami.
 5. Opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam – Vyhláška č.585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (§§19,20,21,22)
 6. Základné protiepidemické postupy a dekontaminácia- alimentárne ochorenia, sanitácia, dezinfekcie, dezinsekcia, deratizácia
 7. Náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
 8. Zákon č.87/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.377/2004 Z.z.ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlasovací formulár

Prihlásené osoby:


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 7:15 - 8:00 prezentácia - 8:00 - 14:00 školenie

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Miesto konania Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, Námestie slobody 1 – Bysterec, zasadačka na 1. poschodí
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár