DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2018 – FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

POZOR!!! zmena miesta konania: seminár sa koná v reštaurácii STAVBÁR Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ul. M.R.Štefánika 1832/42 v Dolnom Kubíne (oproti autobusovému nástupišťu)

S príchodom  Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení, pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

Dátum konania: 31. Január 2019 (štvrtok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová – daňový poradca, člen SKDP
Cena:  42,- €
VS: 3101

Program seminára:

 1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?  – určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
 2. Základ dane fyzickej osoby – určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
 3. Základ dane právnickej osoby – daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy, DPH ako daňový náklad
 4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od  r.2018
 5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
 6. Preddavky na daň na rok 2019
 7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2019
 8. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár