DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2018

Do programu seminára sme zaradili témy, ktoré si vybrali sami účastníci.

Sú to buď okruhy prípadov, ktoré patria v rámci dane z pridanej hodnoty k najzložitejším (napríklad určenie miesta dodania  tovarov a služieb), pričom ale ide o záležitosti, ktoré musí ovládať každý, kto  vedie  evidenciu k DPH  lebo  tieto veci treba riešiť denne, alebo záležitosti, ktoré sú skôr zriedkavé a zrejme práve preto ich dobre neovládame (napr. práva a povinnosti pri daňovej kontrole)

Dátum konania: 6. november 2018 (utorok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová – daňový poradca, člen SKDP
Cena: 42,- €
VS: 0611

Program seminára:

 1. Miesto dodania
  • pri dodaní tovaru
  • pri dodaní služby
  • vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby
 2. Vznik povinnosti registrácie neplatiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH
  • povinnosť podať súhrnný výkaz
  • čo a kedy treba uviesť v súhrnnom výkaze
 3. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm.a-j zákona o DPH najmä po zrušení limitu 5 000 eur vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie) ,
 4. Daňová kontrola dane z pridanej hodnoty
  • práva a povinnosti platiteľa dane pri daňovej kontrole
  • skončenie kontroly, rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu
  • sankcie uložené správcom dane
 5. § 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných služieb pri vývoze/dovoze
 6. Informácia o najnovšej novelizácii zákona o DPH k 1.1.2019-zákon č.112/2018 Z.z.
 7. Informácia o novelizáciách zákona o dani z príjmov schválených v roku 2018
 8. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár