DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V PRAXI – ZMENY OD 01.01.2019

Tak ako po iné roky, aj v roku 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov však tieto zmeny neplynú z jednej novelizácie zákona, ale až  z troch novelizácií.

V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy. Zároveň si pripomenieme zmeny v zákone o používaní el. reg. pokladníc č.289/2008 Z. z., najmä používanie e-pokladníc od 1.7.2019

Dátum konania: 16. máj 2019 (štvrtok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová – daňový poradca, člen SKDP
Cena: 42,- €
VS: 1604

Program seminára:

 1. zákon č.369/2018 Z.z. – novelizácia zákona
  • zrušenie zábezpeky
  • nová definícia obratu
  • zmeny v oblasti finančného leasingu
  • dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
  • zmeny v uplatňovaní oslobodenia od dane pri dodaní a prenájme nehnuteľností určených na bývanie
  • obmedzenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach obilovín a výrobkov zo železa a ocele
 2.  Zmena účelu použitia investičného majetku – určenie prípadov spadajúcich pod tento pojem a uplatnenie príslušných pravidiel v praxi najmä po zmenách od r.2019
 3.  osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti (§ 69) v kontexte zmien od r.2019
 4.  zákon č. 112/2018 Z. z.– sadzby dane pri dodaní tovarov a služieb sociálnymi podnikmi, zmeny v ustanovení § 27 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 5.  zákon č.323/2018 Z. z. zmeny v prílohe č.7 , kde sú uvedené dodávky  so sadzbou dane 10%.
 6.  používanie – e-registračných pokladníc v roku 2019
 7.  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár