Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v SR

Dátum konania: 25. Október 2017 (streda)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborníčka v odvetví: Účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 38,- €
VS: 2510

Program seminára:

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v účtovných jednotkách. Osobitosti vedenia pokladničnej agendy pre klientov štátnej pokladne. Pokladničné limity, dodržiavanie Zákona o finančnej kontrole, Zákona o slobodnom prístupe k informáciám…..
 1. Systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi, ostatné evidencie súvisiace s pokladničnými dokladmi, hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie papierové pásky, kópie a originály pokladničných dokladov
 1. Platby v hotovosti a vystavovanie pokladničných dokladov z pohľadu platnej legislatívy
 1. Posudzovanie platieb v hotovosti, strop hotovostných platbám, zavedenie inštitútu firmy v úpadku, vykonanie platby v zahraničí, pôžičky od spoločníkov, denný limit zostatku v pokladni
 1. Spoločnosť v kríze, osobitné povinnosti štatutárneho orgánu, plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje podľa Obchodného zákonníka ( kedy hrozí spoločnosti úpadok alebo jej úpadok hrozí?). Možnosti riešenia firmy v kríze, pohľad banky pri poskytnutí úveru pri hodnotení ukazovateľov EFA
 1. Spoločnosť v kríze -zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje, vedomosť veriteľa o kríze, zákaz vrátenia vkladu spoločníkom (Zmena účtovných metód a zásad s vplyvom na výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie, posúdenie časového rozlíšenia)
 1. Záporný stav v pokladnici (možnosti riešenia), vysoké účtovné zostatky v hotovosti a posúdenie možností účtovnej jednotky. Posudzovanie situácii, či firma mala alebo nemala hotovosť na zaplatenie povinností voči štátu…( účinná ľútosť, trestný čin)
 1. Stop pôžičkám v hotovosti . Ako má firma dotovať pokladnice, vrátenie pôžičky spoločníkovi firmy, bezúročné pôžičky
 1. Pôžičky od spoločníkov (konateľov), pôžičky spoločníkom. Pravidlá nízkej kapitalizácie
 1. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie vo firme, terminálové platby, evidencia prísne zúčtovateľných tlačív, poskytnutie záloh a ich vyúčtovanie, evidencia cenín, výplata miezd cez pokladňu, zákonné a dobrovoľné inventarizácie pokladničnej hotovosti, vzor smernice

Účastníci seminára obdržia pracovné materiály


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

 1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
 2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
 3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Názov firmy:
Ulica, č.:
Mesto, obec:
PSČ:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Web:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Prihlásené osoby:
Spôsob úhrady:
hotovosť
prevodným príkazom
z účtu č.:
Výška uhradenej sumy na účet:
Zaslanie faktúry:
žiadam
nežiadam
Uplatňované zľavy na semináre:
bez zľavy
vernostná zľava po absolvovaní 3 seminárov = 50% zľava 4-tého seminára
množstevná zľava podľa počtu prihlásených účastníkov z jedného prihlasovacieho subjektu
= od dvoch do ôsmich prihlásených účastníkov zľava na každého 3,-€ (prvý platí plnú cenu)

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.
Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku
Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu. 1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.

Vaše otázky:
Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby, pre komunikáciu s klientom a nebudú poskytnuté tretím osobám. Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním a archivovaním poskytnutých údajov.