Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax ,vzory

Dátum konania: 29. november 2017 (streda)
Lektor: Ing. Miriam Matisová, odborníčka v odvetví: Účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
Cena: 39,- €
VS: 2911

Program seminára:

  1. Stravné na pracovné cesty na Slovensku 2017
    • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
  2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty
  3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
    • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
    • posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
    • evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
    • neskoré návraty zo služobných ciest
  4. Pravidelné pracovisko zamestnanca.(vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
  5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, zákon o finančnej kontrole, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, …
  6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady…..(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby….)
  7. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady …. posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde
  8. 8 . Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR  o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách
  9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.
    • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť  a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
    • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty.  Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára
  10. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
    • § 5 stravné TPC, príklady
    • § 5 stravné TPC, krátenie
    • § 13 stravné ZPC, príklady
    • § 13 stravné ZPC, krátenie
    • paušalizácia cestných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie…..
    • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
    • vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
  11. Vzory v elektronickej podobe:
    • Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN,  Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska..

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Názov firmy:
Ulica, č.:
Mesto, obec:
PSČ:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Web:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Prihlásené osoby:
Spôsob úhrady:
hotovosť
prevodným príkazom
z účtu č.:
Výška uhradenej sumy na účet:
Zaslanie faktúry:
žiadam
nežiadam
Uplatňované zľavy na semináre:
bez zľavy
vernostná zľava po absolvovaní 3 seminárov = 50% zľava 4-tého seminára
množstevná zľava podľa počtu prihlásených účastníkov z jedného prihlasovacieho subjektu
= od dvoch do ôsmich prihlásených účastníkov zľava na každého 3,-€ (prvý platí plnú cenu)

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.
Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku
Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu. 1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.

Vaše otázky:
Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby, pre komunikáciu s klientom a nebudú poskytnuté tretím osobám. Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním a archivovaním poskytnutých údajov.