DPH – novelizácia k 01.01.2018

Dňa 7.12.2017 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novelizácia zákona č.222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty, ktorá v Zbierke zákonov bola zverejnená pod číslom 334/2017 Zz.

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty má 50 bodov a každý platiteľ dane z pridanej hodnoty sa musí s týmito zmenami oboznámiť.

V rámci tohto seminára však budeme venovať pozornosť a veciam, ktoré sa k 1.januáru 2018 nemenili, ale sú dôležité pri každodennej práci v rámci vedenia evidencie  DPH . Máme na mysli predovšetkým problematiku „vzniku daňovej povinnosti“. Teda určenie dátumu, v rámci ktorého musí platiteľ dane odvádzať zo zdaniteľných obchodov daň do štátneho rozpočtu. Na druhej strane časová otázka je veľmi dôležitá aj pri uplatňovaní práva na odpočítanie dane.

Dátum konania: 27. február 2018 (utorok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová
Cena: 41,- €
VS: 2702

Program seminára: 

  1. novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2018– zákon č.334/2017 Z.z.
  2. vznik daňovej povinnosti – §19, 20,21,25– vznik daňovej povinnosti pri zdaniteľných dodávkach v tuzemsku, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, oprava základu dane
  3. odpočítanie dane – § 49,51,53 –odpočítanie dane platiteľom, oprava odpočítanej dane
  4. prenos daňovej povinnosti – § 69 – jedno z najdôležitejších ustanovení zákona, ktoré rieši presun daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho
  5. Kontrolný výkaz od A po Z –všetko, čo musíte vedieť, aby ste správne vyplnili kontrolný výkaz
  6. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Názov firmy:
Ulica, č.:
Mesto, obec:
PSČ:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Web:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Prihlásené osoby:
Spôsob úhrady:
hotovosť
prevodným príkazom
z účtu č.:
Výška uhradenej sumy na účet:
Zaslanie faktúry:
žiadam
nežiadam
Uplatňované zľavy na semináre:
bez zľavy
vernostná zľava po absolvovaní 3 seminárov = 50% zľava 4-tého seminára
množstevná zľava podľa počtu prihlásených účastníkov z jedného prihlasovacieho subjektu
= od dvoch do ôsmich prihlásených účastníkov zľava na každého 3,-€ (prvý platí plnú cenu)

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.
Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku
Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu. 1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.

Vaše otázky:
Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby, pre komunikáciu s klientom a nebudú poskytnuté tretím osobám. Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním a archivovaním poskytnutých údajov.