DPH v roku 2017 –daňové priznanie

Daň z pridanej hodnoty ako naša administratívne najnáročnejšia daň kladie vysoké nároky na ľudí, ktorí spracovávajú evidenciu a daňové priznania k dani z pridanej hodnoty. Cieľom každého človeka, ktorý vypracováva daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, je, aby toto dokázal urobiť tak, že prípadná daňová kontrola v jednotlivých riadkoch daňového priznania nezistí žiadne rozdiely.

Počas roka vznikajú rôzne situácie,  dôsledkom ktorých musí byť odvod dane alebo odpočítanie dane pri podaní daňového priznania za december. December sa rýchlo blíži, preto  si treba  tieto povinnosti pripomenúť.

Zákon o dani  z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z  bol zatiaľ 24 krát novelizovaný.  K 1. januáru 2018 nadobudne účinnosť  ďalšia novelizácia  zákona, ktorá je už predložená v NRSR.

Dátum konania: 10. október 2017 (utorok)
Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca
Cena: 39,- €
VS: 1010

Program seminára:

1/Čo sa uvádza v jednotlivých riadkoch daňového priznania k DPH ?

2/ Koncoročné povinnosti v dani z pridanej hodnoty –

3/ Určenie miesta dodania tovaru a služby

4/Prenos daňovej povinnosti  z predávajúceho na kupujúceho podľa § 69

5/ Informácia o návrhoch novelizácie zákona o dani z príjmov a DPH k 1.1.2018

6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú písomný materiál k danej problematike


Organizačné pokyny pre všetky semináre

Časový harmonogram seminárov: 8:00 - 9:00 prezentácia - 9:00 - 14:00 seminár

  1. Výška účastníckeho poplatku za 1 účastníka je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách – zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie . Účastnícky poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bankový účet č. 4018368485/7500; IBAN SK6675000000004018368485, KS 0308. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii. Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník. Platiteľom, na základe požiadavky najneskôr deň pred termínom seminára, bude odovzdaná faktúra pri prezentácii.
  2. Semináre sa konajú v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725/55.
  3. Výhrady organizátora: zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností; zrušenie konania v prípade nedostatočného záujmu; vyhradenie práva na zmenu miesta konania avšak  len v rámci DK

Prihlasovací formulár

Názov firmy:
Ulica, č.:
Mesto, obec:
PSČ:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Web:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Prihlásené osoby:
Spôsob úhrady:
hotovosť
prevodným príkazom
z účtu č.:
Výška uhradenej sumy na účet:
Zaslanie faktúry:
žiadam
nežiadam
Uplatňované zľavy na semináre:
bez zľavy
vernostná zľava po absolvovaní 3 seminárov = 50% zľava 4-tého seminára
množstevná zľava podľa počtu prihlásených účastníkov z jedného prihlasovacieho subjektu
= od dvoch do ôsmich prihlásených účastníkov zľava na každého 3,-€ (prvý platí plnú cenu)

Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
V prípade, ak sa dajú zľavy uplatniť naraz, klient si môže zvoliť, ktorú z nich využije.
Vytlačte si potvrdenie o účasti do hárku
Potvrdenie účasti na seminári môže byť vyznačené výhradne do hárku s vypísaným názvom prihlasujúceho subjektu. 1 potvrdenie = 1 potvrdenie aj pri väčšom počte účastníkov z jedného prihlasujúceho subjektu.

Vaše otázky:
Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby, pre komunikáciu s klientom a nebudú poskytnuté tretím osobám. Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním a archivovaním poskytnutých údajov.